原创翻译:龙腾网 http://www.se628.com 翻译:vinacafe 转载请注明出处
论坛地址:http://www.se628.com/bbs/thread-488419-1-1.html

Bé trai Trung Qu?c m?t tháng tu?i ch?t vì b? ?ng cho u?ng r??u

一个月大的中国男婴死于祖父给其喂酒Trong ti?c ??y tháng c?a bé, do b? khích bác, ?ng n?i m?m cho cháu m?t ng?m r??u. 30 phút sau c?u bé ng?ng th?.

祖父在孙子的满月酒席上受到怂恿给孙子喂了一口酒,30分钟后婴儿停止了呼吸。

B?a ti?c ngày 17/7 có r?t nhi?u h? hàng, b?n bè ??n chung vui cùng gia ?ình ? B?c Kinh, Trung Qu?c. Trong lúc ?ng n?i b? cháu ?i m?i r??u, m?t ng??i ?ùa "?ng kh?ng ???c u?ng r??u n?u bé kh?ng u?ng". Ng??i ?ng bèn m?m cho cháu m?t ng?m r??u. 30 phút sau bé ng?ng th?. Gia ?ình ??a bé ?i c?p c?u, nh?ng ?? mu?n. Các bác s? k?t lu?n nguyên nhan cái ch?t là do ng? ??c r??u.

7月17日在中国北京举办的宴席中,许多的亲朋好友前来为这个家庭庆祝。女儿的祖父去敬酒时,有个人开玩笑说:“小孩不喝的话,你就不能喝。”于是他便给孙子喂了一口酒。30分钟后,婴儿停止了呼吸。家人将小孩送去抢救,但为时已晚。医生确诊其死亡原因为酒精中毒。

"Tr? s? sinh kh?ng th? u?ng ???c r??u, t?i sao ?ng có th? coi tính m?ng c?a cháu bé nh? m?t trò ?ùa v?y", nhan viên b?nh vi?n t?c gi?n nói v?i ng??i ?ng.

“初生儿不能饮酒,你怎么能把孙子的性命看成儿戏呢。”医院人员愤怒的对祖父说道。

Tr? nh? u?ng r??u có nguy c? cao b? ng? ??c.

小儿饮酒有酒精中毒的危险

Theo ti?n s? Taylor McCormick, Khoa C?p c?u, Trung tam Y t? ??i h?c Nam California, M?, c? th? tr? nh? chuy?n hóa r??u nhanh h?n ng??i l?n và h?p th? trong ch?a ??y 30 phút. R??u ?nh h??ng ??n h? th?n kinh trung ??ng tr? nh?, gay các tri?u ch?ng ng? ??c g?m khó th?, gi?m v?n ??ng, co gi?t... Khó th? có th? khi?n l??ng oxy lên n?o bé kh?ng ??, d?n ??n t?n th??ng n?o, n?ng s? t? vong nhanh chóng.

美国南加利福尼亚大学医疗中心的 泰勒,迈克柯米克 教授认为,小孩身体对酒类的转化比大人要快,不到30分钟就能完成吸收。酒类会影响到小孩的中央神经系统,导致呼吸困难、运动减少、抽搐等酒精中毒症状。呼吸困难使脑部供氧量不足,导致脑损伤,严重的会导致迅速死亡。

Trung tam Ki?m soát và Phòng ng?a D?ch b?nh M? khuy?n cáo bà m? ?ang cho con bú kh?ng nên u?ng r??u bia ?? ??m b?o t?t nh?t cho s?c kh?e c?a c? m? và con. Th?ng th??ng, bà m? ch? u?ng m?t ít r??u thì kh?ng ?nh h??ng x?u ??n tr? s? sinh, song nên ??i ít nh?t hai gi? sau khi u?ng r??u m?i cho con bú.

美国疾病防控中心劝告提醒正在哺乳子女的妈妈们,为了更好的保障母亲和子女的健康,不要喝酒。通常情况下,母亲只喝一点点酒不会给出生儿带来不良影响,但是饮酒之后也至少要等上两个小时才能给孩子喂奶。

评论部分:

Vi?t Nam c?ng nhi?u tr??ng h?p v?y, th?y tr? con bé xíu c? ra h?n hít, r?i ?n u?ng cái gì c? dí dí vào m?m tr? s? sinh, bé xíu nam hay n? nhi?u khi c? ??a bia r??u cho nó th? r?i ng?i c??i. Th?t t?i bó tay

在越南也有许多这样的情况,看到小孩子就亲来亲去的,然后吃的喝的都喂到新生儿的嘴里去,小孩不管是男是女,都给他们试喝然后在一边坐着笑,真tm无语。

T?i có cháu ? g?n ?ng d??ng. C?ng hay l?y ly r??u dí d? d? v?i con t?i. Khi nói ch? b? m?i ng??i nói ko sao ?au, ch? làm b?. Chán.

我有个侄子住在姥爷附近,也喜欢拿勺酒来喂我的小孩,我一说大家都说喝点儿没事的,郁闷

Y lu?n ?ó b?n. V?a r?i ?? m?y m? con v? quê ch?i 1 tháng. Minh d?n v? r?t k?. Tuy?t ??i kh?ng ???c ?? ai cho con u?ng r??u bia. Khi nh?u m?y ?ng c? hay ph?nh con nít u?ng r?i c??i. Th?t kh?ng hi?u n?i.

就这样子了亲,刚刚让老婆孩子回老家一个月,我仔细地叮嘱我老婆,绝对不能让别人为小孩喝酒。喝酒时一些人老是喜欢哄小孩喝酒然后傻笑,真是难以理解

Cái này ba m? ph?i c?ng r?n ch?. Mà ngay c? kh?ng ph?i bà con c?a mình, n?u ng??i ta có ?út cho tr? s? sinh mình c?ng c?n, ch? c?n hóc m?t cái là nguy hi?m ngay, k? c? trong b?a ti?c có em bé ho?c m? b?u nào mà ng??i l?n hút thu?c lá mình c?ng nh?c nh?, m?t lòng tr??c ???c lòng sau

面对这种情况当妈的就应该要强硬,哪怕不是自己的子女,如果有人给他自己的初生儿喂酒也要拦住。只要喝止一声“危险”,就连吃饭的时候饭桌上要是有小孩或者怀孕的妇女,而大人们要抽烟时我也照样会提醒他们,得罪人在先,得人心在后。

kh?ng bi?t là ?ng n?i có b? t?i gi?t ng??i, còn c? nhà ?i tù t?i b?o hành tr? s? sinh kh?ng nh?? Cho thêm ?ng khách khích u?ng t?i ??ng l?a n?a.

不知道祖父有没有被判杀人罪,全家人有没有因为对新生儿施暴而坐牢?再加上那个怂恿喝酒的客人有没有被判为同犯

?ng này là h? hàng lu?n m?i ch?t ch?. Thi?t kh?ng bi?t hai ?ng này ngh? gì mà làm v?y

就是为了这个亲戚才死。真是搞不懂这两个人这样做脑子里都想些什么

Già ??u còn d?i.Cho c? 2 vào tù g?m nh?m n?i ?au.Ch?c ít h?c.

都那么老了还那么蠢,让这两个人到牢里忍受痛苦的煎熬吧,真是无知

T?i nghi?p bé. Còn ?ng n?i thì t?i cu?i ??i ko th? nh?m m?t xu?i tay ???c.

小孩太可怜了,这个祖父就算走到生命的尽头也无法瞑目无法撒手啊。

Nát m?t gia ?ình vì r??u!

一个家庭因为酒而破碎了

quá ?au lòng. M?y ng??i ép ?ng n?i, ép cháu u?ng ch?c c?ng nghi?p báo c? ??i.

好伤心,那些逼祖父,逼孙子喝酒的人肯定也会终生遭业报

Tu?i ?ng l?o nh?ng trí kh?n n?ng c?n, th??ng cháu bé quá.

年龄是老了,但是认知浅薄,小孩真是可怜

r??u chè kích bác, ?au lòng quá

酒后怂恿,好难过

kh?ng có cái d?i nào gi?ng cái d?i nào

各种花式蠢

?ang h?nh phúc tr? thành tang gia

乐极生悲了

Có ?áng là ?ng n?i ??a bé kh?ng, ch? m?t l?i thách bác mà ?em tính m?ng c?a cháu mình ra ?? ?ánh ??i

这货当小孩的爷爷吗?只因为一句挑唆的话就拿自己孙子的性命来赌

Tr? s? sinh d??i 6 tháng tu?i là kh?ng ???c u?ng n??c, ch? ???c u?ng s?a m? th?i

6个月以下的新生儿是不能喝酒的,只能喝母乳而已

Sao trên m?t s? di?n ?àn l?i khuyên gái ?? u?ng bia l?i s?a?

为什么在一些论坛上却教妹子们喝啤酒催奶呢?

M?t cái là m? u?ng, m?t cái là bé u?ng. B?n kh?ng phan bi?t ???c s? khác bi?t à?

一种是给母亲喝的,一种是给小孩喝的,你分别不出区别啊?

Polysaccharide trong m?ch có v? giúp kích thích s? s?n xu?t s?a. C?n kh?ng giúp. Bé c?ng kh?ng u?ng c?n khi ???c m? cho bú.

是血管中的糖分对母乳的产生起到刺激作用,而不是酒精。母亲哺乳的时候孩子也不喝酒精的

Th? tin m?y c? b?m s?a hay tin bác s? h?n

那信那些卖尿布牛奶的妹子还是信医生的多一些?

"Trung tam Ki?m soát và Phòng ng?a D?ch b?nh M? khuy?n cáo bà m? ?ang cho con bú kh?ng nên u?ng r??u bia ?? ??m b?o t?t nh?t cho s?c kh?e c?a c? m? và con. Th?ng th??ng, bà m? ch? u?ng m?t ít r??u thì kh?ng ?nh h??ng x?u ??n tr? s? sinh, song nên ??i ít nh?t hai gi? sau khi u?ng r??u m?i cho con bú."

“美国疾病防控中心劝告提醒正在哺乳子女的妈妈们,为了更好的保障母亲和子女的健康,不要喝酒。通常情况下,母亲只喝一点点酒不会给出生儿带来不良影响,但是饮酒之后也至少要等上两个小时才能给孩子喂奶。”

L?i do r??u mà ra

又是因酒而起

?úng là Trung Qu?c chuy?n gì c?ng có th? x?y ra! Có nên truy t? ng??i ?ng này?

正所谓是中国啥事都会发生!是不是要起诉这位爷爷?

C?n gì Trung Qu?c chi cho xa. Vi?t Nam c?ng có, ?i?n hình là nhà mình nè. ?ng n?i con bé k bi?t ngh? gì t?t cho nó nh?p m?i r??u n?p c?m ( lúc ?ó bé nó h?n 1 tu?i ), mình k c?n l?i k?p. May là k sao ?y. Ch? có sao ch?c mình c?ng an h?n c? ??i

不要说中国那么远的,越南也有,就拿我家来说,爷爷不知道脑子里想的啥,过年时让他喝糯米酒(那时候小孩一岁多点),我来不及阻拦,还好没事,真要有事我肯定也只能抱憾终身了。

Cái này ch?c là do oan gia t? nhi?u ki?p g?p nhau

肯定是因为历经多场劫数的冤家聚首了

Ko th? hi?u ???c, d?p h?t m?y cái ti?c này ?i, cái c? ?? nh?u nh?t th?i

无法理解,取消这些饭局,这些只是喝酒的借口而已

Ph?n ??i còn l?i ?ng s?ng trong ?au kh?, d?n v?t.

他的余生将会生活在痛苦与煎熬之中

ng??i l?n lúc nào c?ng v?y, tr? còn nh? mà c? mu?n cho ?n cái này cái kia cho quen, trong khi h? tiêu hóa c?a tr? còn non n?t

大人们老是这样子,小孩还小却都是想让他吃这样那样的东西从而让他习惯,与此同时小孩的消化系统还很娇嫩的

Trung Qu?c nhi?u v? l? ??i th?t ??y, t?i ??c báo toàn th?y th?

中国老是出一些奇闻怪事,我在报纸上见的全都是这样的